Privacyverklaring Graficalc

(Laatste update: 24 mei 2018)

Dit is de privacyverklaring van Graficalc (hierna “Graficalc” of “wij”) gevestigd in Udenhout aan Spoorakkerweg 11, 5071 NC Udenhout. Het Kamer van Koophandelnummer van Graficalc is 68175043. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Graficalc voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Graficalc verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Positie in het bedrijf
– Zakelijk telefoonnummer of mobiel nummer
– Zakelijk E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
– Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@graficalc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Graficalc verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Graficalc verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Graficalc neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Graficalc) tussen zit. Graficalc gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Commercieel Informatie Systeem, voor het bijhouden van relatiegegevens, offertes, orders & facturen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Graficalc bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van Graficalc. Als u de klantrelatie beëindigt, bewaart Graficalc maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Graficalc verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Graficalc gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Graficalc gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _ga en _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Graficalc en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@graficalc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Graficalc wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Graficalc neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@graficalc.nl


Gebruik van gegevens binnen Commercieel Informatie Systeem

Google-gebruikersgegevens – Welke toegangsopties Cis gebruikt en waarom

Als u ervoor kiest om via Cis (Commercieel Informatie Systeem) direct met uw Gmail-account te communiceren, dan zal Cis, nadat u toestemming hebt gegeven, veilig toegang krijgen tot uw account via de IMAP-interface. Cis zal deze toegang alleen gebruiken binnen het programma zelf en in geen geval deze gegevens, buiten het programma om, opslaan. Alleen uw accesstoken en refreshtoken worden veilig en encrypted opgeslagen om herhaald toegang te krijgen.

Cis verkrijgt machtigingen voor toegang tot de gegevens van uw account via het OAuth 2.0-protocol in overeenstemming met de technische vereisten van de Gmail API.

Google Scopes: Cis vraagt ​​toestemming om:
profile – Bekijk de basis profielinformatie van de gebruiker
email – Bekijk het e-mailadres van de gebruiker
https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose – Concepten beheren en e-mails verzenden. Cis heeft deze toegang nodig om voor de gebruiker een concept samen te stellen zodat deze later handmatig verzonden kan worden.

U kunt hier meer lezen over Google-scopes

Microsoft-gebruikersgegevens – Welke toegangsopties Cis gebruikt en waarom

Als u ervoor kiest om via Cis (Commercieel Informatie Systeem) direct met uw Office365-account te communiceren, dan zal Cis, nadat u toestemming hebt gegeven, veilig toegang krijgen tot uw account via de IMAP-interface. Cis zal deze toegang alleen gebruiken binnen het programma zelf en in geen geval deze gegevens, buiten het programma om, opslaan. Alleen uw accesstoken en refreshtoken worden veilig en encrypted opgeslagen om herhaald toegang te krijgen.

Cis verkrijgt machtigingen voor toegang tot de gegevens van uw account via het OAuth 2.0-protocol in overeenstemming met de technische vereisten van de Microsoft API.

Microsoft Scopes: Cis vraagt ​​toestemming om:
profile – Bekijk de basis profielinformatie van de gebruiker
email – Bekijk het e-mailadres van de gebruiker
offline_access – Toegang van gebruikersgegevens op elk gewenst moment. Hiermee kan Cis gebruikersgegevens lezen en bijwerken, zelfs wanneer ze deze Cis momenteel niet gebruiken. Cis heeft deze toegang nodig om een access_token te verkrijgen.
user.readbasic.all – Lees alle basisprofielen van gebruikers – Hiermee kan Cis ook het volledige profiel van de aangemelde gebruiker lezen.
mail.send – E-mail verzenden als gebruiker – Hiermee kan Cis e-mail verzenden. Cis heeft deze toegang nodig om de gebruiker toe te staan ​​e-mails te verzenden.

U kunt hier meer lezen over de Microsoft-scopes

Contactgegevens:
https://www.graficalc.nl
Spoorakkerweg 11
5071 NC Udenhout
+31 13 511 33 78

Scroll to top